اخبار ورزشی » تاریخ می گوید: اخراج قریب الوقوع لوپتگی